การจัดการขยะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มา: สำนักสิ่งแวดล้อม, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย