คนปทุมเฮ! ลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ฟรี จองได้แล้วเริ่มวันนี้ -20 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีเงื่อนไขดังนี้ “เป็นคนพื้นที่, ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง, สูงวัย 70 ปีขึ้น, ครู, บุคลากรด่านหน้า

เพจ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 5 กลุ่มที่สภากาชาดไทยกำหนด

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้
1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ
5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น

***อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียน แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด***

วิธีการจองวัคซีนโมเดอร์นา

1.สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดเข้าลิ้งค์ที่ อบจ.เผยแพร่

2.ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ gmail ให้ทำการเชื่อมต่อ gmail ของคุณ

3.กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก

4.กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ตามช่องให้ครบถ้วน

5.กรอกวันเดือนปีเกิด ตามรูปแบบที่กำหนด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ต้องกรอกเป็น 03/08/2535

6.กรอกเบอร์โทรศัพท์ ใส่-ตามรูปแบบ เช่น 089-1234567

7.กรอกที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ หมู่ อำเภอ ตำบล

8.เลือกว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดในตัวเลือก จากนั้นแนบเอกสารเพื่อยืนยันว่าตัวท่านอยู่ในกลุ่มนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายบัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด

9.สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 3,4,5 ให้ท่านระบุสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของท่านด้วย สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มอื่น ไม่จำเป็นต้องระบุ

10.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดส่ง เป็นอันเสร็จ

ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี