โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดฉีดวัคซีน แบบ Walk In

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดฉีดวัคซีน แบบ Walk In สำหรับประชาชนอายุ 18-59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติ

วันที่ 25,25,26,27,28,29 ต.ค. 2564 จำนวน 500 คน/วัน

สถานที่ โรงพยาบาลปากเกร็ด ถนน 345

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี