ใครควรตรวจโควิด

กรมควบตุมโรค ใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข